Retreat AMAZONKA WILD & FREE v Portugalsku. POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO!!!  KLIKNI TADY PRO VÍCE INFO >

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo také jako „Podmínky“) společnosti Eliska Vaea International LLC se sídlem 30 North Gould Street Ste 26847, Sheridan, WY 8280, USA, EIN: 88-2292531 (dále jen jako „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě prodeje pomůcek intimního ženského zdraví, online programů a LIVE retreatů prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://www.eliskavaea.cz/

1.Úvodní ustanovení

1.1

Tyto obchodní podmínky prodávající upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.eliskavaea.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Kupní smlouva je uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.eliskavaea.cz („webové rozhraní E-shopu“).

1.2
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.eliskavaea.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Součástí obchodních podmínek jsou i informace zveřejněné na webové stránce.

1.3
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a to ve znění účinném ke dni jejího uzavření. Kupní smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a znemožnit jeho užití třetí osobou a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.3
Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.4
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.Uzavření kupní smlouvy

3.1
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a způsobu úhrady kupní ceny zboží Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě kupujícím zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby, (dále společně jen jako „objednávka“).

3.3
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ kupující dokončí objednývku. Před stiskem tlačítka musí kupující ještě potvrdit seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo prodávajícímu. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.4
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací).

3.5
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.6
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1
Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu pouze bezhotovnostní platebním převodem.

4.2
Objednávka je považována za přijatou ve chvíli, kdy je platba připsána na účet Prodávajícího. Od tohoto okamžiku je objednávka závazná pro obě smluvní strany. O zaplacení bude Kupující informován a bude mu doručena faktura elektronickou poštou na jím uvedený email.

4.3

O tom, že je objednávka uzavřena, je Kupující informován e-mailem.

4.4

Na základě přijaté objednávky se kupujícímu na jeho uživatelském účtě objeví zakoupený produkt. Produkt má formu PDF materiálů, videoprezentací a dalšího.

4.5
Kupující produkt převezme otevřením a stažením prvních produktů na svém uživatelském účtě. Za právoplatné převzetí Produktu Kupujícím je považováno první stažení Produktu nebo doručení odkazu na přístupovou stránku programu (dále jen „Převzetí“)

4.6
Kupující dále bere na vědomí, že Produkt obsahuje materiály, na které se vztahuje duševní vlastnictví autora. Veškeré materiály jsou proto určené pouze jemu. Kupující se zavazuje nešířit dále tyto materiály, a ani nesdílet obdržené odkazy s ostatními lidmi. Kupující se zavazuje, že nebude kurz dále rozšiřovat a poskytovat materiály třetím stranám. Neoprávněné šíření Produktu třetími stranami může mít právní dopady pro kupujícího v podobě vymáhání náhrady škody.

4.7

Platba opakovaná

Forma a způsob opakované platby

I. Platba opakovaná je platbou, která je opakovaně účtována ze strany prodávajícího a to v pravidelných cyklech.

a) Potvrzením objednávky a obchodních podmínek kupující potvrzuje založení opakované platby.
b) Maximální částka opakované platby se mění v závislosti na zakoupeném produktu (jedná se o cenu konečnou, prodávající není plátce DPH).

c) Tato opakováná platba a výše částky je ze strany prodávajícího fixní a neměnná

d) Opakovaná platba je prováděna v měsíčním cyklu.

e) Datum opakované platby je fixní a je stejné jako datum první objednávky

f) E-mail upozorňující na blížící se opakovanou platbu dorazí na e-mail kupujícího 7 dní před provedením platby, další e-mail v den stržení opakované platby a také v případě, že nedojte ke stržení opakované platby.

g) Komunikace o provedení opakovaných plateb směrem ke kupujícímu je prováděna prostřednictvím e-mailové adresy info@eliskavaea.cz

h) Všechny ceny jsou konečné. Kupující se zavazuje všechny pohledávky a platby na splátky dokončit i pokud z jakéhokoliv důvodu nechce být dál součástí zakoupeného produktu.
ch) Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti STRIPE, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Možnosti plateb: Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

II. Platba na splátky 

Platba na splátky je rozdělení jednorázové platby do několika plateb dle dohody kupujícího a prodávajícjo. Kupující se zavazuje s prodávajícím do 7 dnů uzavřít písemnou formou Dohodu o splátkách/Dohodu o uznání dluhu, kdy tato Dohoda bude kupujícímu zaslána na jím vyplněnou e-mailovou adresu, kdy kupující je povinen zaslat podepsanou Dohodu ve 2 vyhotoveních na adresu prodávajícího laska@eliskavaea.cz, a to do 7 dnů od doručení této Dohody na e-mail kupujícího. 

V případě, že kupující nezašle podepsanou Dohodu nazpět prodávajícímu, má prodávající právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. 

Kupujícímu vzniká nárok na zpřístupnění zakoupeného programu, až po té, co bude navrácena podepsaná dohoda ze strany kupujícího na adresu prodávajícího dle čl. 4.7 písm. b) odst. 1) těchto podmínek.  

4.8
Forma a způsob jednorázové platby

a) Platba jednorázová je platba za jednorázové vzdělávací kurzy v oblasti online tréninků na území České republiky.

b) Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. 

Možnosti plateb:
Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

5. Odstoupení od kupní smlouvy u zboží

5.1

K odstoupení od Smlouvy může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena. 

5.2

V případě, že kupující je spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že je uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží.

5.3

Kupující je povinen odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu prodávajícího. 

5.4

Kupující i jako spotřebitel však nemůže od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Kupující, který si zakoupil „Programy“ skrze: https://eliskavaea.cz/programy/ nemůže od uzavřené kupní smlouvy odstoupit s ohledem na ust. § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který uvádí, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

5.5

V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.2 Podmínek je kupující povinen zaslat Zboží prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení a kupující nese náklady spojené s navrácením zboží. V takovém případě má kupující nárok na navrácení kupní ceny do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy

5.6.

Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než kupujícímu dodá Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Prodávající má právo odstoupit od zavřené kupní smlouvy, pokud je zjevné, že kupující uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace. 

5.7.

V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1
Kupující nabývá vlastnictví k programu zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží okamžikem předání, tj. doručením. 

6.2
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

6.3
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

6.4
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

6.5
Prodávající si vyhrazuje právo tuto dohodu změnit a upravit obsah programů nebo služeb (moduly, materiály, hovory a další) nebo jinak změnit program - služby a podmínky.

6.6
Výsledky programu nebo služby, z Obsahu a Materiálů nejsou nijak zaručeny. Jsou ovlivněny mnoha okolnostmi, které prodávající nemůže objektivně ovlivnit..

6.7
Klienti Programů Elišky Vaea jsou srozuměni s tím, že jsou zodpovědní za své etické a profesionální jednání. Pokud tomu tak není a jejich jednání je neakceptovatelné ani po upozornění, Eliška Vaea si vyhrazuje právo zrušit jejich účast v Programu.

6.8
Kupující bere na vědomí, že programy jsou plným závazkem bez možnosti stornování nebo vrácení investice. Tímto se kupující zavazuje zaplatit plnou částku programu, jak je dohodnuto v uzavřené kupní smlouvě dle ust. 3 těchto Podmínek. Prodávající má právo ti přístup do programů omezit nebo naprosto zrušit do doby než jsou veškeré dlužné platby řádně uhrazeny.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

7.1
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, uživatelské informace o jeho chování ve webovém rozhraní, nastavení využívaných programů, chování na internetu a tzv. cookies (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to k marketingovým a obchodním účelům prodejce a třetích osob.

7.2
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetí osobě.

7.3
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci na webové stránce, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.4
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu dle platných předpisů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.5
Spokojenost kupujících s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty zasíláme pokaždé, když u nás nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

7.6
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

7.7
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.8
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

7.9
Působnost dozorového a dohledového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, na který se může kupující obrátit při porušení ochrany jeho osobních údajů prodávajícím.

8. Závěrečná ustanovení

8.1
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu písemně e-mailem na e-mail: laska@eliskavaea.cz. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

8.2
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.3
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.4
Kontaktní údaje prodávajícího: se sídlem 30 North Gould Street Ste 26847, Sheridan, WY 8280, USA, laska@eliskavaea.cz

8.5
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 11. 11. 2023